Πρόσφατα άρθρα  

   

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Λεπτομέρειες

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ
(Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη
γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Η εγκύκλιος εδώ.

Ενημέρωση για τις απουσίες λόγω Covid-19

Λεπτομέρειες

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας
ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών
μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών
έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το
σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα
στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης
θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή
μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε
νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν
προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.

Εδώ η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Λεπτομέρειες

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Έτος, Διακοπές και Αργίες

Άρθρο 1 Σχολικό και Διδακτικό Έτος

Άρθρο 2 Διακοπές - Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Υπηρεσιακά Βιβλία - Έντυπα

Άρθρο 3 Υπηρεσιακά Βιβλία

Άρθρο 4 Υπηρεσιακά Έντυπα

Άρθρο 5 Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 6 Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Εγγραφή μαθητών/τριών

Άρθρο 8 Έννοια της εγγραφής

Άρθρο 9 Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Άρθρο 10 Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ

Άρθρο 11 Στοιχεία που καταχωρίζονται

Άρθρο 12 Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν

Άρθρο 13 Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

Άρθρο 14 Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Άρθρο 15 Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Μετεγγραφή

Άρθρο 16 Γενική Διάταξη

Άρθρο 17 Μετεγγραφές με αίτηση

Άρθρο 18 Λοιπές μετεγγραφές

Άρθρο 19 Προθεσμία μετεγγραφών

Άρθρο 20 Διαδικασία μετεγγραφών - βαθμολογία

Άρθρο 21 Ανανεώσεις εγγραφών

Άρθρο 22 Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις - Οριστικοποίηση τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Φοίτηση μαθητών/τριών

Αρθρο 23 Φοίτηση

Άρθρο 24 Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Άρθρο 25 Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Άρθρο 26 Κατ' ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι Κατ' οίκον διδασκαλία

Άρθρο 27 Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30 Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

Άρθρο 31 Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Άρθρο 32 Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33 Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 34 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Άρθρο 35 Εσπερινά σχολεία

Άρθρο 36  Παραρτήματα

Η απόφαση Αριθμ. 79942/ΓΔ4 -31 /5/2019 εδώ 

 

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Λεπτομέρειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 92 Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 93 Παιδαγωγικός σύμβουλος - μέντορας στη σχολική μονάδα
Άρθρο 94 Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια
Άρθρο 95 Ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 96 Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από
τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 98 Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων
Άρθρο 99 Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών
Άρθρο 100 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 101 Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102 Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

Άρθρο 103 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823/03-08-2021 αρ. φύλλου 136/Α εδώ.

   

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 33 επισκέπτες και κανένα μέλος

   

Μετρητής Επισκεπτών

788591
Σήμερα
Χθες
Αυτή την εβδομάδα
Την προηγούμενη εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Τον προηγούμενο μήνα
Συνολικά
1244
3550
7026
779316
1244
26174
788591

Η διεύθυνσή σας IP: 10.2.5.13
Ώρα εξυπηρετητή: 01-03-2024 13:15:46
   
© 2013-2021 - 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου